Zorgpact is drie koplopers rijker!

 

https://zorgpact.nl/kopgroep/verhalen/zorgpact-is-drie-koplopers-rijker

Lees meer over Vakschool Zorgwacht als koploper: https://zorgpact.nl/kopgroep/vakschool-zorgwacht

Cursus Verzorging Thuis voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Utrecht (U-centraal) en Zorgwacht hebben de krachten gebundeld!

Dit heeft geresulteerd in een voor de stad Utrecht nieuwe cursus voor mantelzorgers. Het unieke van deze cursus is dat het verstrekken van informatie wordt gecombineerd met het praktisch oefenen van verschillende zorgtaken zoals bijvoorbeeld til technieken en persoonlijke verzorging. De organisatie verwacht met deze cursus te voorzien in een behoefte, nu het beleid van onder andere de overheid is gericht op het verminderen van de inzet van professionele zorg.

Verricht u zorgtaken of verwacht u dat er binnenkort een beroep op u zal worden gedaan om bepaalde zorgtaken op te pakken in de thuissituatie? Dan is deze cursus een aanrader. De cursus start woensdag 10 september a.s. In totaal zijn er 7 bijeenkomsten. Als tegemoetkoming in de kosten wordt per deelnemer een bijdrage van € 10,00 gevraagd.

Mocht u meer willen weten of deelnemen, dan kunt u contact opnemen met Ans van den Berg, Steunpunt Mantelzorg Utrecht (030-2361740) of Angelique Kooke, Zorgwacht (030-8794595)

Welk experiment gaan we in Utrecht inzetten?

Platform31 Kennis en experimentenprogramma wonen en zorg

Op bovenstaande  link vindt u het volledige rapport over het Kennis- en experimentenprogramma wonen, welzijn en zorg 2013- 2015.

“Binnen twintig jaar verdubbelt het aantal 65-plussers naar ruim 4.5 miljoen. De kenmerken en mogelijkheden van deze groep zullen sterk veranderen. Ouderen worden ouder, de trend van verweduwing zwakt af waardoor paren langer samenwonen maar tegelijkertijd neemt ook het aantal alleenstaanden toe. De komende generatie ouderen heeft  gemiddeld een hogere opleiding, betere woonomstandigheden en een hoger inkomen en vermogen dan ooit. Hierdoor zullen velen de laatste levensfase in redelijke gezondheid en vitaliteit doorbrengen.

Bij een optredende lichtere zorgvraag zal een groot deel van de ouderen de draagkracht (in regelvermogen en inkomen) hebben om zelfredzaam te blijven. Dit positieve beeld geldt echter niet voor alle ouderen. Er zijn ook ouderen die minder goed in staat zijn de eigen oplossingen te organiseren. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen met dementie; een groep die van thans circa 250.000 naar ruim 500.000 in 2040 groeit. Kwetsbaar zijn tevens ouderen met een laag inkomen en alleenstaanden met een zwak sociaal netwerk. Bekend is dat 700.000 65 plussers een inkomen beneden modaal hebben. Daarnaast is de verwachting dat het aantal 75-plussers zonder partner zal verdubbelen naar bijna een miljoen in 2040. Ouderen die tot meerdere van deze categorieën gerekend kunnen worden zij het meest kwetsbaar.”

De TV reportage van het bezoek van de burgemeester aan Zorgwacht

Burgemeester van Zanen bezoekt Zorgwacht

Dit is het  filmpje van het bezoek aan Zorgwacht door burgemeester Jan van Zanen op 16 april 2014. Klik op de bovenstaande link.

 

 

 

 

 

 

Zorgwacht op de TV

Op dinsdag 6 mei as. wordt bij RTV Utrecht een filmpje uitgezonden over het bezoek van de burgemeester de heer J. van Zanen aan Zorgwacht.  De burgemeester heeft kennis gemaakt met de leerlingen van de Zorgwacht Vakschool. De reportage wordt uitgezonden bij het item U in de Wijk Overvecht. Na afloop zijn  Wilhelmien Looymans en de burgemeester geïnterviewd . Op zondag 11 mei wordt de uitzending herhaald.

Wijkverpleegkundigen worden opgeleid bij Zorgwacht.

De Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde start op woensdag 21 mei as. met de opleiding “Module Vakbekwaam indiceren voor wijkverpleegkundigen” in het leslokaal van Zorgwacht aan de Zamenhofdreef 5 op de 3de etage.

Je leert in 8 dagdelen over de veranderende context van je beroep en de nieuwe eisen die aan je worden gesteld. Na 2 maanden ontvang je een certificaat van de SWB.

De docente is:Jose van Dorst
José van Dorst, wijkverpleegkundige, ondernemer in zorg. Specialisatie: dialoog, ondernemen, indiceren, coachen.

Voor meer informatie over opleiding verwijzen wij u graag naar de website.
Website “Module Vakbekwaam indiceren voor wijkverpleegkundigen

Maatschappelijke Businesscase, Verpleegkundige praktijk

mBC verpleegkundige praktijk def versie 2[1]organisatievanverpleegkundigezorg2013

Twee onderzoeken over de verpleegkundige praktijk

Met de overheveling van de extramurale verpleging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet zien we mogelijkheden om de verpleegkundige praktijk vorm te geven in de wijk.

De visie achter de hervorming van de langdurige zorg is primair dat de mens centraal staat en niet de systemen. Door de nieuwe ordening van zorg en ondersteuning ontstaat meer ruimte voor lokaal individueel maatwerk en ontstaan er meer mogelijkheden voor de noodzakelijke verbinding tussen het medische en het sociale domein. Samenwerking is van belang om de kwaliteit van dienstverlening te vergroten en informatie over de zorg- en ondersteuningsvraag van cliënten te kunnen delen, zodat de juiste hulp wordt verleend. Vanaf 2015 zal de professional, in dit geval de verpleegkundige bepalen wat de cliënt, gezien zijn situatie, nodig heeft. De verpleegkundige praktijk in de wijk kan het aanspreekpunt worden voor wijkbewoners met vragen over gezondheid en zorg, wonen en welzijn. Zie het model van de Verpleegkundige Praktijk in het onderzoek van Dr. Marjan Hoeijmakers, organisatie van verpleegkundige zorg, 13 december 2013.

 

 

 

 

 

Behoud het pgb, verbeter, vereenvoudig en integreer het tot een participatiebudget!

independentliving2012

Het onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget, Eigen regie en Empowerment is gepubliceerd en dit zijn de belangrijkste aanbevelingen. Het pgb maakt eigen regie mogelijk, het bevordert empowerment en draagt sterk bij aan de kwaliteit van bestaan van de betrokkenen. Talrijke vormen van zorgvernieuwing ontstaan door het pgb en het lijkt er op dat het pgb positieve economische effecten oplevert, onder andere door de mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn met de passende zorg die met het pgb gerealiseerd wordt.

Het onderzoek, uitgevoerd door Harrie van Haaster, Mark Janssen en Agnes van Wijnen toont het maatschappelijk belang van het pgb aan in een roerige periode. In een participatief, kwalitatief onderzoek werden diepte-interviews gehouden met 61 budgethouders in het hele land.

pgbrapportEigen Regie
Met een pgb kunnen mensen die een beperking hebben of een chronische ziekte zelf de hulp inkopen die ze nodig hebben. Eigen regie is zelf bepalen welke hulp geboden wordt, door wie, wanneer, waar, hoe, hoeveel en waarom. Door eigen regie organiseren mensen zorg die precies past bij hun behoeften. Zij vinden effectieve en unieke oplossingen voor zichzelf of voor hun familieleden, vaak in hun eigen huis. In 25 van de onderzochte situaties werd daardoor een opname in een instelling voorkomen. Regie hebben over de zorg blijkt een voorwaarde om regie te hebben over het eigen leven

Welke uitdagingen staan de beroepsgroep van verpleegkundigen te wachten?

Position paper Thuisverpleging, rapport gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg, door Prof. dr. Marieke J. Schuurmans.

Een Cochrane Review (Laurent e.a) uit 2005 naar substitutie van huisartsen door verpleegkundigen concludeert voorzichtig dat getrainde verpleegkundigen dezelfde kwaliteit van zorg kunnen leveren. In het algemeen was de tevredenheid van patiënten hoger bij de verpleegkundige. Deze zag de patiënt vaker en langer en gaf meer informatie dan de arts.

Het appel op de autonome professionele competenties is met de focus op resultaten gelegitimeerd. Dit vraagt echter om goed opgeleide verpleegkundigen  die in staat zijn vanuit hun deskundigheid richting te geven aan hun handelen en dat te monitoren op het resultaat bij de patiënt. Goed opgeleid wil zeggen met competenties op het terrein probleemgericht werken, klinisch redeneren, toepassing van state-of-the-art kennis, sociaal communicatieve bekwaamheid en creativiteit bij complexiteit.

De kenmerken van de patiënt bepalen de verdeling over generalistisch werkende verpleegkundigen en specialistisch werkende verpleegkundigen.

THUISVERPLEGING_DEF